ارکان شبکه ثبات مالی

ارکان شبکه ثبات مالی

گام اول: پیشگیری از بروز بحران

  • این گام از طریق وضع مقررات احتیاطی Prudential Regulation و نظارت Supervision انجام می پذیرد.

  • در برخی کشورها مانند ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

  • در برخی کشورها انجام این وظیفه بر عهده نهادی مستقل (از بانک مرکزی) است. برای مثال در استرالیا

  • Australian Prudential Regulation Authority (APRA) عهده دار این وظیفه شده است.

گام دوم: حمایت از نهادهای مالی سالم دچار کمبود نقدینگی

  • بانک مرکزی به طور سنتی علاوه بر تدوین و اجرای سیاست پولی، نقش  آخرین قرض دهنده Lender of Last Resort را نيز بر عهده دارد.

  • حمایت بانک مرکزی تنها شامل نهادهایی می شود که مطابق با استانداردهای بانکداری عمل کرده و دارایی های ارزشمند کافی در اختیار دارند اما در کوتاه مدت با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند.

      حمایت مذکور در چارچوب قواعد و مقررات معین انجام می پذیرد.