رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی درخصوص تحولات اقتصاد کلان تأکید کرد؛ فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها مدیریت شده است / بازگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی