رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امکان پیش بینی پذیری اقتصاد با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی/ روند کاهشی تورم ادامه دارد