به روز شدن دستورالعمل اجرايی شرکت‌های تعاونی اعتبار؛ شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند