بانک ها و موسسات اعتباری عضو   

       

           

بر اساس قانون، کلیه موسسات اعتباری و بانک هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده هستند. به این ترتیب در حال حاضر ۳۶ بانک و موسسه اعتباری در کشور مطابق با جدول زیر عضو صندوق هستند  
            
   

                   
                   
تارنمای بانک

               

   

                   
                   
تارنمای بانک

               

   

                   
                   
تارنمای بانک

               

   

                   
                   
تارنمای بانک

               

   

                   
                   
تارنمای بانک

               

   

                   
                   
تارنمای بانک

               

   

       
       
تارنمای بانک

   

   

       
       
تارنمای بانک

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

               
               
                   
تارنمای بانک