بانک ها و موسسات اعتباری عضو   

       

           

بر اساس قانون، کلیه موسسات اعتباری و بانک هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده هستند. به این ترتیب در حال حاضر بانک ها و موسسات اعتباری در کشور مطابق با جدول زیر عضو صندوق هستند.
            
   

                   
تارنمای بانک

               

   

                   
تارنمای بانک

               

   

                   
 
تارنمای بانک

               

   

                   
   
تارنمای بانک

               

   

                   
   
تارنمای بانک

               


                   
 
تارنمای بانک

               

   

       
       
تارنمای بانک

   

   

       
       
تارنمای بانک