بخشنامه ها

جهت اطلاع مديران عامل محترم بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران  ونزوئلا ارسال مي شود.

باسلام؛
١٣٩٤/ ١/ ٩٤ مورخ ١٧ / ١٣٩٢ و شماره ٥٩٤٩ / ٥/ ٩٢ مورخ ١٥ / احترامًا، پيرو بخشنامه هاي شماره ١٤٣٠٢٢
بدين وسيله تصويب نامه شماره ،« آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها » موضوع ابلاغ
١٣٩٦ هيأت محترم وزيران متضمن آخرين اصلاحات آيين نامه مزبور جهت استحضار / ٢/ ٢٢١٩٦ /ت ٥٣٧٢٥ ه مورخ ٣٠
ايفاد مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ ش ده و برحسن
اجراي آن و نيز همکاري شايسته با صندوق ضمانت سپرده ها، اهتمام و نظارت کافي معمول نمايند ./ ٣٢٩١١٦٩
مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي ارجمندنژاد حميدرضا غني آبادي
۳۸۱۶ ۳۲۱۵-۰۲