حاکمیت شرکتی

بر اساس ماده 6 فصل سوم اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ارکان صندوق عبارت اند از:

الف- هیات امنا
ب- هیات مدیره
پ- مدیرعامل
ت- بازرس قانونی

هیات امنا :

الف- رییس کل بانک مرکزی
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و یا معاون وی
ت-عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی
ث- یک نفر از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ- یک نفر از مدیران عامل بانک های غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

 هیت مدیره:

 هیأت مديره‌ به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، از يک نفر رییس، چهار نفر عضو اصلی و يک نفر عضو علی البدل تشکيل می گردد. اعضای هیأت مديره، با پيشنهاد رييس هیأت امنا و تصويب هیأت امنا و با حکم رييس هیأت امنا، به مدت سه سال منصوب می شوند. هیأت مديره در اولين جلسه از بين اعضای خود يک نفر را به عنوان رييس هیأت مديره انتخاب می نمايد.

اعضای هیأت مديره بايد از ميان افراد صاحب‌‌نظر و با تجربه در امور پولی، بانکی، اقتصادی، حقوقی، مالی و برنامه‌ريزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند.

 در حال حاضر اعضای هیت مدیره عبارتند از:

رییس هیات مدیره     حسن معتمدی


عضو هیات مدیره     دکتر محمدهاشم بت‌ شکن 


عضو هیات مدیره     محمدرضا پیشرو


عضو هیات مدیره    محسن پورکیانی 


عضو هیات مدیره    غلامرضا عباسی 

        

کمیته ریسک :

این کمیته نظارت مستمر بر موقعیت مالی صندوق از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و شناسایی به مو قع ریسک و پیش گیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی را عهده دار است.

کمیته حسابرسی:

این کمیته نسبت به برقراری نظام کنترل های داخلی و تقویت ان اقدام می نماید در واقع هدف از تشکیل این کمیته کمک به ایفائ مسولیت نظارتی هیت امنا وهیت مدیره و مدیر عامل و بهبود آن جهت کسب اطمینان از موارد:

        اثر بخشی فرایندهای نظام راهبری و کنترل های داخلی

        سلامت گزارشگری مالی

        اثر بخشی حسابرسی داخلی

        رعایت قوانین و مقررات و الزامات

مدیر عامل:

 مديرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرايی و اداري صندوق است که به پيشنهاد هیأت مديره و با تصويب هیأت امنا و تأييد و حکم رييس هیأت امنا، برای سه سال تعيين مي‌گردد

مديرعامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق، منافع و اموال صندوق می باشد.

در حال حاضر مدیرعامل: ابوالفضل اکرمی

بازرس قانونی:

 وظايف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد که بايد گزارشات خود را به هیأت امنا ارايه نمايد.