راهنمای محاسباتی حق عضویت

راهنمای محاسبه و پرداخت حق‌عضویت سالانه مؤسسات اعتباری

به استناد مفاد ماده 95 «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و به منظور اجرای مواد 9 و 10 «آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق‌عضويت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، «راهنمای محاسبه و پرداخت حق‌عضویت سالانه مؤسسات اعتباری» به شرح زیر تدوین گردید.

راهنمای محاسبه و پرداخت حق عضویت سالانه سال 1402 مؤسسات اعتباری 

راهنمای محاسبه و پرداخت حق عضویت سالانه سال 1401 مؤسسات اعتباری 

راهنمای محاسبه و پرداخت حق عضویت سالانه سال 1400 مؤسسات اعتباری 

راهنمای محاسبه و پرداخت حق‌عضویت سالانه سال 1399 مؤسسات اعتباری

راهنمای محاسبه و پرداخت حق‌عضویت سالانه سال 1398 مؤسسات اعتباری

راهنمای محاسبه و پرداخت حق‌عضویت سالانه سال 1397 مؤسسات اعتباری

راهنمای محاسبه و پرداخت حق‌عضویت سالانه سال 1396 مؤسسات اعتباری

مشاهده راهنمای محاسبه حق عضویت سالانه سال 1395 موسسات اعتباری

مشاهده راهنمای محاسبه حق عضویت سالانه سال 1394 موسسات اعتباری

مشاهده راهنمای محاسبه حق عضویت سالانه سال 1393 موسسات اعتباری