سوالات متداول سپرده گذاران

 سوال

 آیا سپرده های مؤسساتی که از مجوز بانک مرکزی برخوردار نیستند مشمول ضمانت می شوند؟

 پاسخ

 خیر، تنها سپرده های مؤسساتی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند مشمول ضمانت هستند.


 سوال

 آیا سپرده های ارزی تحت پوشش قرار می گیرند؟

 پاسخ

 بله.  سپرده های تعیین شده توسط بانک مرکزی اعم از ارزی و ریالی در بانک ها و موسسات اعتباری عضو تحت پوشش قرار می گیرند.


 سوال

 آیا نیازی به درخواست از سوی سپرده گذاران جهت تضمین سپرده هایشان وجود دارد؟

 پاسخ

 خیر. بانک ها و مؤسسات اعتباری عضو صندوق، موظفند نسبت به فراهم کردن شرایط وعضویت در صندوق اقدام نمایند.


 سوال

 آیا هزینه ای متوجه سپرده گذاران برای ضمانت سپرده ها می شود؟

 پاسخ

 حق عضویت های مقرر توسط بانک و موسسه اعتباری  عضو پرداخت می شود


 سوال

 اگر یک سپرده گذار بیش از یک حساب سپرده در بانک یا مؤسسه اعتباری عضو صندوق داشته باشد، آیا تمام حساب های سپرده وی مشمول ضمانت می شود؟

 پاسخ

 در هربانک و موسسه اعتباری عضو هر سپرده گذار(صرف نظر از تعداد سپرده ها) صرفاً تا سقف ضمانت تعیین شده مشمول ضمانت می شود. به عنوان نمونه اگر سپرده گذاری در بانک یا موسسه ای سه حساب مشمول تضمین دارد ومانده آنها 50 میلیون 70 میلیون و40 میلیون تومان باشد وسقف تضمین در زمان ورشکستگی بانک 100 میلیون تومان باشد سرجمع مبلغی که به سپرده گذار می رسد 100 میلیون تومان است .


 سوال

 درصورتی که سپرده گذاران در بیش از یک بانک و مؤسسه اعتباری حساب سپرده داشته باشند، تا چه حدی تحت پوشش ضمانت قرار می گیرند؟

 پاسخ

 هر سپرده گذار در هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری عضو تا سقف ضمانت اعلام شده تحت پوشش قرار می گیرد.


 سوال

 سقف ضمانت سپرده چه مبلغی است؟

 پاسخ

 براساس مصوبه شماره 6754/ت 52224 مورخه 1394/5/27 , و مصوبه 53999/ت156909 مورخ   1395/12/10        هیئت محترم وزیران سقف تضمین سپرده های هر سپرده گذار درهربانک وموسسه اعتباری  عضو یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان تعیین شده است.


 سوال

 منظور از نظام ضمانت / بیمه سپرده چیست؟

 پاسخ

 نظام ضمانت / بیمه سپرده یکی از بخش های شبکه سلامت و ثبات مالی است که در بسیاری از کشورها به منظور حفاظت از سپرده گذاران کوچک بانکی راه اندازی می شود.


 سوال

 چه نوع سپرده هایی مشمول ضمانت هستند؟

 پاسخ

 فهرست سپرده های مشمول تضمین درهمین وب سایت ،در بخش ویژه سپرده گذاران قابل مشاهده است.


 سوال

 کدام بانک ها یا مؤسسات اعتباری عضو صندوق ضمانت سپرده ها هستند؟

 پاسخ

 فهرست کامل بانک ها ومؤسسه های اعتباری عضو صندوق در همین وب سایت، در بخش ویژه سپرده گذاران درج شده است. جهت مشاهده کلیک نمایید.


  سوال

  آیا منابعی که شعب موسسات اعتباری مجاز ،درقالب هایی غیر از سپرده های تعریف شده توسط بانک مرکزی ج اا( مانند سرمایه گذاری دراوراق بهادارصندوق های سرمایه گذاری وغیره )جذب می نمایند مشمول تضمین صندوق ضمانت سپرده ها هستند ؟

  پاسخ

خیر، صرفا سپرده های سپرده گذاران نزد بانکها و موسسات اعتباری به شرحی که در مقررات صندوق با عنوان "سپرده های مشمول تضمین " اعلام شده تحت تضمین صندوق می باشد و سایر محصولاتی که بانکها با عناوین مختلف خارج از این سپرده ها عرضه می نمایند ، مشمول تضمین صندوق نیست.