سپرده های مشمول ضمانت

ردیف

حسابهایی که مورد تضمین صندوق ضمانت قرار دارند

1

حساب سپرده قرض الحسنه جاري ريالي

2

حساب سپرده قرض الحسنه جاري / ارزي

3

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز / ريالي

4

سپرده پس انداز قرض الحسنه سكه

5

حساب سپرده پس انداز / ارزي

6

حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه مسكن

7

حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه جوانان

8

حساب سپرده قرض الحسنه ويژه مصرف نشده

9

حساب سپرده مدت دار ارزي

10

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

11

حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم مستخدم)

12

حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت)

13

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

14

حساب سپرده هاي دريافتي بابت كارتهاي اعتباري

15

حساب سپرده خريد مسكن

16

حساب سپرده صندوق پس انداز مسكن (خاص بانك مسكن)

17

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه

18

حساب پس انداز كاركنان

19

حساب صندوق بازنشستگي كاركنان