شرایط و سقف تضمین

سقف ضمانت سپرده ها برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و موسسات اعتباری عضو مبلغ یک میلیارد ریال می باشد.

جهت مشاهده متن کامل مصوبه 6754/ت52224  مورخه 1394/5/27 و مصوبه 53999/ت156909 مورخ 1395/12/10 هیئت وزیران کلیک نمایید.