قانون تأسیس

متن ماده 95 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران (1394- 1390)

ماده 95 ـ به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:

الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويت‌هاي دريافتي از بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.

ب- عضويت كليه بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است.

ج ـ ميزان حق عضويت‌ها متناسب با گردش مالي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.