مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با آیین نامه دریافت حق عضویت

مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

جهت دانلود فایل مصوبه اینجا کلیک فرمایید.

  1.  تصویب‌نامه شماره 102595-ت‌47632‌ﻫ مورخ 22-05-1391(در ارتباط با اساسنامه) هیأت محترم وزیران 

  2.  تصویب‌نامه شماره 48003-ت‌47632ﻫ مورخ 31-02-1392(در ارتباط با اساسنامه) هیأت محترم وزیران

  3.  تصویب‌نامه شماره 100998-ت‌48367ﻫ مورخ 02-05-1392(درارتباط با آیین نامه) هیأت محترم وزیران

  4.  تصویب‌نامه شماره 150501-ت‌49837‌ﻫ مورخ 10-12-1393(درارتباط با آیین نامه) هیأت محترم وزیران

  5.  تصویب‌نامه شماره 5364-ت‌51781‌ﻫ مورخ 23-01-1394 (درارتباط با آیین نامه) هیأت محترم وزیران

  6. تصویب‌نامه شماره 22196-ت‌53725ﻫ مورخ 30-02-1396 (درارتباط با آیین نامه) هیأت محترم وزیران

  7. تصویب‌نامه شماره 49789-ت‌58520ﻫ مورخ 10-05-1400 (درارتباط با آیین نامه) هیأت محترم وزیران

  8. تصویب‌نامه شماره 96894-ت‌59245ﻫ مورخ 29-08-1400 (درارتباط با آیین نامه) هیأت محترم وزیران