چشم انداز- مأموریت - ارزش ها

 چشم انداز 1400 صندوق ضمانت سپرده ها:

نهادی توانمند، مورد پذیرش و مورد اطمینان در شبکه سلامت مالی کشور
 مأموریت:

ایفای نقش در فراهم سازی زمینه دستیابی به سلامت مؤسسات اعتباری، حمایت از اصل منابع سپرده گذاران و

تضمین بازپرداخت سپرده های مشمول تضمین
 
ارزش های اساسی:

- مسئولیت پذیری در برابر ذی نفعان
- شفافیت در عملکرد
- حرفه ای عمل کردن در ایفای وظایف
- حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی صندوق
- سرعت عمل در انجام وظایف
- پایبندی به اصول بانکداری بدون ربا