اعطای ۳۱۱۳ ميليارد ريال تسهيلات به شرکت های دانش بنیان در مهرماه

منبع : بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مهرماه ۱۳۹۶ بانک های دولتی ۲۷۵.۱ میلیارد ریال، بانک های خصوصی شده ۲۱۴۹.۵ میلیارد ریال و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری ۶۸۸.۴ میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت کرده اند. 

بانک های ملت وصادرات به ترتيب با ۱۴۲۱.۱ و ۶۴۶.۵  ميليارد ريال بالاترين پرداخت تسهيلات را در مهر ماه ۱۳۹۶ به شرکت های دانش بنيان داشته اند.   

جدول زیر بیانگر تسهيلات پرداختي شبکه بانکی از اسفند ۱۳۹۵ لغايت مهر ۱۳۹۶ است.

 بر اساس اطلاعات استخراج شده، تسهيلات پرداختي از اسفند ۱۳۹۵ لغايت  مهر ماه ۱۳۹۶ معادل ۲۰۶۰۲.۹ ميليارد ريال بوده است.

مانده مطالبات بانک ها بابت تسهيلات پرداختی به شرکت های دانش بنيان در پايان مهر ماه ۱۳۹۶ :

 مانده کل تسهيلات اعطايی به ۹۵۵ شرکت دانش بنيان در پايان ماه مذکور معادل ۳۵۷۱۸.۴ ميليارد ريال   (ميانگين به هر شرکت ۳۷.۴ ميليارد ريال ) است. بيشترين مانده به بانک های صادرات (۷۴۲۱.۳ ميليارد ريال )، ملت ( ۶۶۳۱.۲ ميلياردريال) و (صنعت و معدن ۶۲۷۹.۶ ميليارد ريال ) تعلق دارد.       

 مانده مطالبات غير جاری ۲۳۶۴.۱ ميليارد ريال ( متعلق به ۱۱۳ شرکت ) و معادل ۶.۶ درصد کل مانده تسهيلات است.

 مانده مطالبات غير جاري  شامل ۱۰۵۹.۹ ميليارد ريال ( ۵۱ شرکت ) سررسيد گذشته، ۵۸۴.۲  ميليارد ريال  ( ۳۶ شرکت ) معوق و ۷۲۰ ميليارد ريال ( ۲۶ شرکت ) مشکوک الوصول است. 

اعطای تسهیلات شرکت های دانش بنیان