تعداد شعب داخلی شبکه بانکي در پایان خرداد ماه 97 کاهش یافت

منبع : بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکي در پایان خرداد ماه 1397، به  20598  شعبه ‌رسيد.

بر این اساس و در پایان خرداد ماه 1397، تعداد شعب بانک هاي دولتي 8681 شعبه ( 42.1 درصد) ، بانک هاي خصوصي شده 6461 شعبه ( 31.4 درصد) و بانک هاي خصوصي و موسسات اعتباري 5456 شعبه ( 26.5 درصد) است.

همچنین تعداد کل شعب ريالي ـ ارزي شبکه بانکي کشور بالغ بر 3787 شعبه، تعداد شعب شهري 19735 و شعب روستايي 863 شعبه است.

بر اساس این گزارش تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکي تعداد 48 شعبه و تعداد باجه هاي بانکي کشور در پايان خرداد ماه 1397 تعداد 2274  باجه است و213 شعبه بانکی نیز در مناطق آزاد تجاري قرار دارند.

بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک ها و موسسات اعتباری  به تفکیک استانی در پایان خرداد ماه سال 1397 نیز نشان می دهد که استان‌هاي تهران، اصفــهان و خراسان رضوي به ‌ترتيب با 4049، 1431 و 1318 شعبه داراي بيشترين تعداد شعب هستند.

گزارش فصلی «اطلاعات تعداد شعب بانک ها  و موسسات اعتباری» توسط اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی تهیه و در آن تعداد شعب  بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک گروه های بانکی و استانی اعلام می شود.

تعداد شعب داخلی شبکه بانکي