تشریح جزییات بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398

منبع : بانک مرکزی

تشریح جزییات بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398

 ۱ خرداد ۱۳۹۸

پیرو تصویب بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨، جزییات اجرای این بسته به شرح زیر اعلام می‌شود.

                   *مبنای محاسبه درصد عملکرد از صادرات صورت گرفته از تاریخ 1397/1/21 می‌باشد.

بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات