نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شد

منبع : بانک مرکزی

دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت:

نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شد

 ۱۵ مهر ۱۳۹۸

گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی  که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه 1.2 درصد مثبت بوده است.
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی گفت: بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی ها نشان می دهد، از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی، بطور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.
 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: شاخص مستخرج از تعداد ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد، که در آمار سه ماههٔ اول سال نیز مشهود بود.

دکتر همتی تأکید کرد: این نکته مهم را نیز باید اضافه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی در خصوص  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد، چاره جویی کرد.

نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه