نماگرهای اقتصادی

منبع :

در این قسمت اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش های پولی و بانکی به صورت خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری .بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي ارائه شده است.

نماگرهای اقتصادی:

سال 1395

نماگرهاي اقتصادي شماره 84، سه ماهه اول سال 1395

نماگرهاي اقتصادي شماره 85، سه ماهه دوم سال 1395

سال 1394

نماگرهاي اقتصادي شماره 80، سه ماهه اول سال 1394

نماگرهاي اقتصادي شماره 81، سه ماهه دوم سال 1394

نماگرهاي اقتصادي شماره 82، سه ماهه سوم سال 1394

نماگرهاي اقتصادي شماره 83، سه ماهه چهارم سال 1394


 

نماگر اقتصادی