گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار تهران (سالانه)

منبع : بورس اوراق بهادار تهران

گزارش بازار اوراق بهادار برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1394

27 اسفند 1394 - 13:46

در این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای سال به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

گزارش بازار اوراق بهادار برای سال منتهی به 29اسفند ماه 1393

8 فروردین 1394 - 09:30

در این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای سال به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

گزارش بازار اوراق بهادار برای سال منتهی به 29اسفند ماه 1392

28 اسفند 1392 - 19:38

در این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای سال به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار