عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می دهد؛ افزایش 54 درصدی تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی سال 1400 نسبت به سال 1399

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می دهد؛

افزایش 54 درصدی تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی سال 1400 نسبت به سال 1399

 ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 29 هزار و 681 هزار میلیارد ریال (29.681/6 هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 10 هزار و 414 هزار ميليارد ريال (10.414/4 هزار ميليارد ريال) معادل 54.1 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 که از سامانه سمات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه بندی ISIC است، بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1400 می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاري مبلغ 19 هزار و 378 هزار میلیارد ریال ( 19.378/6هزار میلیارد ریال) معادل 65.3  درصد کل تسهیلات پرداختی  است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاري معادل 6 هزار و 951 هزار میلیارد ریال (6.951/9 هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص 35.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 19 هزار و 378 هزار میلیارد ریال  (19.378/6 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه مي‌شود از 8 هزار و 979 هزار میلیارد ریال (8.979/6 هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 77.4 درصد آن مبلغ 6 هزار و 951 هزار میلیارد ریال (6.951/9 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.

جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی 12 ماهه سال 1400 14 KB -  

عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها؛ افزایش 54 درصدی تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی