اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها

«اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»

فصل اول‌ـ تعاریف و کلیات

ماده 1‌ـ اصطلاحات مندرج در این اساسنامه، در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف‌ـ اساسنامه: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

ب‌ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ‌ـ صندوق: صندوق ضمانت سپرده‌ها

ت‌ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

ث‌ـ سپرده‌گذار: شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می‌نماید.

ج‌ـ شعبه بانک خارجی‌‌: واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می‌نماید.

چ‌ـ حق‌عضویت: وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیأت وزیران و متناسب با گردش مالی خود، به صندوق پرداخت می‌نماید.

ح‌ـ کميته اضطرار: کميته‌اي که با حضور رييس‌کل بانک مرکزي، عضو هيأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزي، مديرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک‌ مرکزي و مدير‌عامل صندوق تشکيل مي‌شود.

ماده 2ـ صندوق به صورت نهاد عمومي غيردولتي، براي مدت نامحدود و به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران در صورت ورشكستگي مؤسسات اعتباري، تأسيس مي‌گردد.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

ماده 3ـ مرکز اصلي صندوق شهر تهران است و در تهران و يا ساير نقاط کشور شعبه‌اي ندارد.

ماده 4ـ صندوق با تابعيت ايراني تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي بوده و بر اساس مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي‌نمايد.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات صندوق

ماده ‌5ـ وظايف و اختيارات صندوق عبارت است از:

الف‌ـ ضمانت سپرده‌هاي هر شخص اعم از ريالي و ارزي در هر مؤسسه اعتباري

تبصره‌ـ سقف تضمین براي هريک از سپرده‌گذاران به پيشنهاد هيأت امنا به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب‌ـ دريافت «حق‌عضويت» از مؤسسات اعتباري.

پ‌ـ پرداخت سپرده‌ها پس از اعلام کميته اضطرار.

ت‌ـ سرمایه‌گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزي و يا دولت، حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع صندوق و صرفاً در مواقعي که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خريد اوراق ياد شده در آخرين روز فروش اوراق مذکور مجاز است.

تبصره‌ـ بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق براي ايفاي تعهدات مي‌تواند پس از تأييد هيأت ‌عامل بانک مرکزي و تصويب هيأت وزيران، بخشي از منابع مالي صندوق را به صورت تسهيلات تأمين نمايد.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

فصل سوم‌ـ ارکان صندوق

ماده‌ ارکان صندوق عبارتند از:

الف‌ـ هیأت امنا

ب‌ـ هیأت مدیره

پ‌ـ مدیرعامل

ت‌ـ بازرس قانونی

ماده7ـ اعضای هیأت امنای صندوق از شش (6) نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیأت امنا.

ب‌ـ وزیر امور اقتصادی و داریی یا معاون وی.

پ‌ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا معاون وی.

ت‌ـ عضو هیأت‌عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی.

ث‌‌ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ج‌ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های غیردولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

تبصره‌ـ دوره تصدی هریک از نمایندگان مذکور در بند‌های (ث) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 8‌ـ جلسات هيأت امناي صندوق با دعوت ریيس هيأت امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسميت يافته و تصميمات آن حداقل با چهار رأي معتبر است. هيأت امنا در هر سال حداقل يک بار تشکيل جلسه مي‌دهد.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

ماده‌ 9ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

الف‌ـ تعیین خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیت‌های آن

ب‌ـ بررسي گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و بازرس قانوني و اخذ تصميمات مقتضي

پ‌ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق که از سوي هيأت مديره پيشنهاد مي‌شود و نيز صورت‌هاي مالي با توجه به گزارش بازرس قانوني.

ت‌ـ بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن

‌ث‌ـ تعيين و عزل اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس هيأت امنا

ج‌ـ تعيين حق‌الزحمه و پاداش اعضاي هيأت مديره، مدير‌عامل و بازرس قانوني به پيشنهاد رييس هيأت امنا

چ‌ـ بررسي و اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي به پيشنهاد هيأت مديره

ح‌ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج كليه آگهي‌هاي صندوق

خ‌ـ اخذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري که از طرف رييس هيأت امنا و يا هيأت مديره صندوق مطرح مي‌گردد و رسيدگي به آن طبق قانون يا‌ اساسنامه در صلاحيت هيأت امنا مي‌باشد.

ماده 10ـ هیأت مديره‌ به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، از يک نفر رييس، چهار نفر عضو اصلي و يک نفر عضو علي‌البدل تشکيل مي‌گردد. اعضاي هیأت مديره، با پيشنهاد رييس هیأت امنا و تصويب هیأت امنا و با حکم رييس هیأت امنا، به مدت سه سال منصوب مي‌شوند. هیأت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يک نفر را به عنوان رييس هیأت مديره انتخاب مي‌نمايد.

تبصره 1‌ـ اعضاي هیأت مديره بايد از ميان افراد صاحب‌‌نظر و با تجربه در امور پولي، بانکي، اقتصادي، حقوقي، مالي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط انتخاب گردند.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

تبصره 2‌ـ هیأت امنا حداکثر يک ماه قبل از پايان دوره مسئوليت اعضاي هیأت ‌مديره نسبت به انتخاب اعضاي جديد اقدام مي‌نمايد. تا زمان انتخاب اعضاي جديد، اعضاي قبلي به خدمت خود ‌ادامه خواهند داد.

تبصره 3ـ در صورت استعفا يا فوت يا عزل هر يك از اعضاي هیأت مديره يا وجود موانع قانوني ديگر، هیأت امنا بلافاصله با درخواست هريک از اعضاي هیأت مديره، بازرس قانوني يا رييس هیأت امنا، جهت تكميل اعضاي هیأت مديره، تشكيل جلسه مي‌دهد. در اين صورت انتخاب عضو يا اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هیأت مديره است و مسئوليت ساير اعضاي هیأت مديره تا انتخاب اعضاي جديد همچنان به قوت خود باقي خواهد‌ بود.

ماده‌ 11ـ هیأت مديره حداقل هفته‌اي يك بار بنا به دعوت رييس هیأت مديره و يا مديرعامل در محل صندوق تشكيل جلسه مي‌دهد. براي هر يك از جلسات هیأت مديره، بايد صورت‌جلسه‌اي شامل خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در ‌جلسه با قيد تاريخ، تنظيم و به امضاي تمامي اعضاي حاضر برسد.

تبصره 1‌ـ جلسات هیأت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي‌يابد. ‌تصميمات هیأت مديره با آراي اکثريت هیأت مديره معتبر است.

تبصره 2‌ـ هر يك از اعضاي هیأت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، بايد نظر خود را در صورت‌جلسه قيد نمايد.

ماده 12ـ وظايف و اختيارات هیأت مديره به شرح زير مي‌باشد:

الف‌ـ اجراي اساسنامه و مصوبات هیأت امنا.

ب‌ـ بررسي وتأييد بودجه و نيز صورت‌هاي مالي، عمليات و عملکرد سالانه صندوق، جهت ارايه به بازرس قانوني و هیأت امنا.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

پ‌ـ بررسی و رسیدگی به گزارش‌های بازرس قانونی، بخش کنترل داخلی و همچنین گزارش‌های عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک‌بار، توسط مدیرعامل ارایه می‌گردد. چنانچه مدیرعامل گزارش‌های موضوع این بند را به موقع ارایه نکند، هیأت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید.

ت‌ـ اتخاذ تصميم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و يا غيردولتي و تغيير، تبديل، فسخ و ‌اقاله آن‌ها و همچنين خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول به حساب صندوق و ساير تصميمات در رابطه با موضوع در چارچوب‌ مصوبات هیأت امنا و با رعايت مقررات مربوط.

ث‌ـ اتخاذ تصميم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباري و استفاده از آن به نام صندوق.

ج‌ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام کنترل‌هاي داخلي مناسب.

چ‌ـ ارايه پيشنهاد ارجاع دعاوي و موارد اختلاف به داوري و صلح دعاوي به هیأت امنا.

ح‌ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و یا لاوصول صندوق.

خ‌ـ پیشنهاد سقف حق‌عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیأت امنا.

د‌ـ بررسي و اخذ تصميم در مورد سرمايه‌گذاري منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا.

ذ‌ـ سازماندهي پرداخت وجوه ضمانت ‌شده سپرده‌ها مطابق با مقررات موجود، مفاد اين اساسنامه و مصوبات هیأت امنا.

ر‌ـ بررسي و تصويب پيشنهادات مديرعامل در خصوص برقراري ارتباط، تبادل اطلاعات و تجربيات و يا عنداللزوم انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط از جمله مؤسسات بيمه سپرده در ساير کشورها و انجمن بين‌المللي مؤسسات بيمه سپرده‌ها‌ در چارچوب مقررات قوانين و مقررات موجود.

ز‌ـ نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

ژ‌ـ اتخاذ تصميم راجع به کليه اموري که توسط مديرعامل در محدوده اختيارات خود و يا توسط هیأت امنا در دستور کار هیأت مديره قرار مي‌گيرد.

تبصره‌ـ هیأت مديره مي‌تواند با حفظ مسئوليت، برخي از وظايف خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 13ـ مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق است که به پيشنهاد هیأت مديره و با تصويب هیأت امنا و تأييد و حکم رييس هیأت امنا، براي سه سال تعيين مي‌گردد و عزل وي با پيشنهاد هیأت مديره و يا رئيس‌کل بانک مرکزي و تصويب هیأت امنا صورت مي‌گيرد.

تبصره‌ـ مديرعامل صندوق نمي‌تواند از بين اعضاي هیأت مديره انتخاب شود.

ماده 14ـ وظايف و اختيارات مدير‌عامل به شرح زير مي‌باشد:

الف‌ـ اجراي تصميمات هیأت امنا و هیأت مديره

ب‌ـ اداره امور جاري در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

پ‌ـ عزل و نصب کارکنان و مديران صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ت‌ـ تدوين آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي جهت ارايه به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب

ث‌ـ تهيه و تدوين ساختار صندوق جهت ارايه به هیأت مديره و استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشکيلات مصوب

ج‌ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي با حق توکيل غير

چ‌ـ اقدام به سازش، ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعات اصل يک‌صد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات مربوط

ح‌ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه، گزارشات و صورت‌هاي مالي، گزارش عملکرد دوره‌اي صندوق براي ارايه به هیأت مديره

خ‌ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاري‌هاي صندوق و پرداخت بدهي‌هاي صندوق

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

د‌ـ ارايه گزارش تشخيص مطالبات مشکوک الوصول به هیأت امنا پس از تصويب در هیأت مديره

ذ‌ـ پيشنهاد برقراري ارتباط، تبادل اطلاعات و تجربيات و عنداللزوم انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط از جمله مؤسسات بيمه سپرده‌ در ساير کشورها و انجمن بين‌المللي بيمه سپرده‌ها در چارچوب قوانين و مقررات و مصوبات هیأت مديره

ر‌ـ انجام وظايف و اختيارتي که هیأت مديره به مديرعامل تفويض مي‌نمايد.

تبصره 1ـ مديرعامل مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به مديران يا کارکنان صندوق به تشخيص و مسئوليت خود واگذار کند.

تبصره 2ـ مديرعامل مسئول حسن اجراي تمامي امور صندوق و حافظ حقوق، منافع و اموال صندوق مي‌باشد.

تبصره 3ـ کليه چک‌ها، سفته‌ها، بروات و ساير اسناد و اوراق مالي، تجاري، اعتباري و تعهدآور با امضاي مديرعامل، يکي از اعضاي هیأت مديره با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تمامي قراردادها و مکاتبات عادي و جاري صندوق با امضاي مديرعامل معتبر خواهد بود.

ماده 15ـ وظايف بازرس قانوني بر عهده سازمان حسابرسي مي‌باشد که بايد گزارشات خود را به هیأت امنا ارايه نمايد.

ماده 16ـ وظايف بازرس قانوني عبارت است از:

الف‌ـ نظارت مستمر بر حسن اجراي مفاد اساسنامه صندوق

ب‌ـ تطبيق عمليات و هزينه‌هاي صندوق با مقررات مربوط

پ‌ـ بررسي و اظهار نظر در مورد صورت‌هاي مالي، دفاتر و عمليات صندوق و ارايه نظرات خود به هیأت امنا

ت‌ـ بررسي و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوي هیأت امنا ارجاع مي‌شود.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

ث‌ـ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش‌هاي هیأت مديره به هیأت امنا

ماده 17ـ بازرس قانوني در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري صندوق، کليه اسناد و دارایي‌ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و با درخواست کتبي از مدير عامل مي‌تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات صندوق که لازم مي داند دسترسي داشته باشد. مديرعامل صندوق نيز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارايه پاسخ به درخواست کتبي بازرس قانوني اقدام نمايد.

تبصره ـ بازرس قانوني چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتي را ملاحظه نمايد يا گزارشاتي مبني بر بروز تخلفات از قوانين و مقررات مربوط و يا مشکلاتي در صندوق دريافت دارد، مکلف است مراتب را به طور کتبي به اطلاع مديرعامل برساند. چنانچه براي رفع مشکلات مذکور اقدامي صورت نگرفت، بايد موضوع را به هیأت امنا گزارش نمايد.

فصل چهارم ـ مقررات مالي

ماده 18ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد، به استثناي سال اول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 19 ـ صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي صندوق طبق استاندارد‌هاي حسابداري تنظيم و نگهداري مي‌شوند.

ماده 20ـ سي درصد از مانده منابع صندوق که تحت هيچ عنوان قابل سرمايه‌گذاري نمي‌باشند به همراه ساير منابع صندوق که مصروف سرمايه‌گذاري نشده‌اند، در حسابي نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌شود.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

ماده 21ـ هیأت مديره موظف است بودجه پيشنهادي صندوق را براي سال بعد تنظيم و حداکثر تا پايان آذر هر سال به هیأت امنا ارايه نمايد. هیأت امنا نيز موظف است تا پايان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصويب و به هیأت مديره ابلاغ کند.

ماده 22ـ هیأت مديره موظف است گزارش مالي سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌هاي مالي به همراه گزارش فعاليت، وضعيت عمومي و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني و هیأت امنا ارسال کند.

تبصره1ـ بازرس قانوني مکلف است نسخه‌اي از نظرات خود را در مورد صورت‌هاي مالي سالانه و گزارش‌هاي مالي و صورت دارايي‌ها و بدهي‌ها، يک ماه پيش از تاريخ برگزاري جلسه هیأت امنا، به هیأت امنا تسليم نمايد.

تبصره2ـ تصويب صورت‌هاي مالي صندوق توسط هیأت امنا به منزله مفاصا حساب مديرعامل و اعضاي هیأت مديره براي عملکرد سال مالي مورد نظر مي باشد.

ماده 23ـ مازاد درآمد بر هزينه‌هاي صندوق در هر سال مالي پس از طي مراحل قانوني به حساب منابع صندوق منظور می‌گردد.

فصل پنجم ـ‌‌ ساير مقررات

ماده 24ـ صندوق، وجوه سپرده‌هاي مشمول ضمانت را از طريق يکي از مؤسسات اعتباري و ظرف بيست روز پس از اعلام کميته اضطرار و بر اساس دستور‌العمل مصوب هیأت امنا پرداخت مي‌نمايد.

تصویب‌نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/05/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب‌نامه شماره 48003/ت47642 مورخ 31/02/1392 آن هیأت

ماده 25ـ‌ صندوق به ميزان پرداخت سپرده‌هاي ضمانت شده، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباري ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. به اين منظور صندوق پيش از اقدام به پرداخت سپرده‌هاي مشمول ضمانت سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری، ساز‌وکاری را اتخاذ می‌نماید تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده‌گذاران، تمامي حقوق مربوط به مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباري ذي‌ربط، تا سقف‌هاي پرداخت شده به آن‌ها، به صندوق انتقال يابد.

ماده 26ـ پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه، صندوق شروع به پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود.

ماده 27ـ مدير‌عامل صندوق موظف است مديران مؤسسه اعتباري، نماينده بانک مرکزي يا مدير تصفيه را از ميزان وجوه پرداخت صندوق به هر يک از سپرده‌گذاران مطلع سازد.

ماده 28ـ به منظور شفاف‌‌سازي و افزايش سطح آگاهي عمومي، هیأت مديره صندوق مي‌تواند گزارش عملکرد ساليانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکي يا تجاري نباشد، منتشر نمايد.

ماده 29ـ اعضاي هیأت امنا، هیأت مديره، بازرس قانوني،‌ مديرعامل، کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزي و ساير اشخاصي که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسي دارند، موظفند مراقبت لازم را در عدم افشاي آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقي مي‌شوند، نمايند.

تصویب نامه شماره 100998/ت 48367ﻫ مورخ 02/05/1392 هیأت وزیران با اعمال اصلاحات تصویب نامه شماره 150501/ت 49837 مورخ 10/12/1393 و تصویب‌نامه شماره 5364/ت‌51781‌ مورخ 23/01/1394 آن هیأت

www.cbi.ir/page/10843.aspx